CIVILNO PRAVO:
1. ODŠKODNINE (sestava odškodninskih zahtevkov in zastopanje pred sodišči)
2. POGODBE (sestavljanje in pregled pogodb – prodajnih, najemnih pogodb in drugih, zastopanje v sporih v zvezi s pogodbami)
3. DRUGE POGODBE (sestavljanje in pregled pogodb s področja dednega prava)
4. STVARNO PRAVO (ustanovitev služnostnih in drugih pravic, posestni spori, stanovanjska razmerja, delitev nepremičnin, vpisi v zemljiško knjigo)
5. DEDNO PRAVO (sestava oporok, zastopanje v zapuščinskih zadevah)
6. RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE (razvezne tožbe, razdelitev premoženja in preživnine)
7. DRUGO ( sodne izterjave, zastopanje dolžnikov/upnikov, ugovori in pritožbe v izvršilnem postopku)
8. NEPRAVDNI POSTOPKI (ureditev meja, razdružitev solastnine, drugi nepravdni postopki)

 

GOSPODARSKO PRAVO:
1. DOLŽNIŠKO-UPNIŠKA RAZMERJA
2. POGODBE (prenosi poslovnih deležev, cesijske pogodbe, posredniške pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju, druge gospodarske pogodbe)
3. STATUSNE ZADEVE (ustanavljanje družb, spremembe v sodnem registru, spremembe družbenih pogodb, registracija samostojni podjetnikov)
4. ZASTOPANJE V GOSPODARSKIH SPORIH

 

DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO:
1. ZASTOPANJE DELODAJALCEV (priprava splošnih in posamičnih aktov, disciplinski postopki, redne in izredne odpovedi, svetovanje v delovnopravnih zadevah)
2. ZASTOPANJE DELAVCEV (denarni zahtevki, prenehanje delovnega razmerja, disciplinski postopki, kršitve drugih pravic iz delovnega razmerja, varstvo pri odpovedi pogodb, svetovanje pri sklepanju pogodb)
3. UVELJAVLJANJE PRAVIC (zavarovanje za primer brezposelnosti, zdravstveno zavarovanje, socialno – varstvene dajatve, invalidsko zavarovanje)

 

KAZENSKO PRAVO:
1. ZAGOVOR OBDOLŽENCEV
2. ZASTOPANJE OŠKODOVANCEV

 

AVTORSKO PRAVO IN PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE:
1. SESTAVLJANJE VLOG
2. SESTAVLJANJE POGODB
3. ZASTOPANJE

 

UPRAVNO PRAVO:
1. INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
2. TOŽBE V UPRAVNIH SPORIH
3. DRUGI UPRAVNI POSTOPKI

 

POSTOPKI VAROVANJA ČLOVEKOVIH PRAVIC:
1. SESTAVLJANJE USTAVNIH PRITOŽB ZARADI KRŠITVE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN
2. SESTAVA VLOG ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI
3. ZAHTEVKI ZARADI SOJENJA V NERAZUMNEM ROKU
4. ŠČITENJE PRAVIC PRED EVROPSKIM SODIŠČEM ZA ČLOVEKOVE PRAVICE