V odvetniški pisarni vam nudimo in priporočamo storitve pravnega svetovanja in zastopanja na vseh pravnih področjih, še posebej, zaradi neprecenljivih dolgoletnih izkušenj, bogatega znanja ter številnih uspešnih zastopanj odvetnice, na področju CIVILNEGA in DELOVNEGA prava.

 

V okviru CIVILNEGA PRAVA vam svetujemo in vas zastopamo pri naslednjih področjih:

 1. DRUŽINSKO PRAVO – razvezne tožbe, dodelitev otrok v varstvo in vzgojo, določitev preživnine in stikov, delitev skupnega premoženja;
 2. ODŠKODNINE – sestava odškodninskih zahtevkov, zahtevki zavarovalnicam, sestava odškodninskih tožb, zastopanje pred sodišči;
 3. POGODBE – sestavljanje in pregled predvsem prodajnih, najemnih, darilnih in menjalnih ter drugih pogodb, zastopanje v sporih v zvezi s pogodbami;
 4. STVARNO PRAVO – ustanovitev služnostnih in drugih pravic, posestni spori, stanovanjska razmerja, delitev nepremičnin, vpisi v zemljiško knjigo;
 5. DEDNO PRAVO – sestava oporok, zastopanje v zapuščinskih zadevah;
 6. NEPRAVDNI POSTOPKI – ureditev meja, razdružitev solastnine, drugi nepravdni postopki;
 7. DRUGO – sodne izterjave, zastopanje dolžnikov/upnikov, ugovori in pritožbe v izvršilnem postopku;

V okviru pravnih področij DELOVNEGA IN SOCIALNEGA PRAVA nudimo:

 1. ZASTOPANJE DELODAJALCEV – priprava splošnih in posamičnih aktov podjetja, disciplinski postopki, redne in izredne odpovedi, svetovanje v delovnopravnih zadevah, zastopanje v postopkih v zvezi z mobingom;
 2. ZASTOPANJE DELAVCEV – uveljavljanje denarnih zahtevkov, ki izvirajo iz delovnih razmerij, prenehanje delovnega razmerja, disciplinski postopki, kršitve drugih pravic iz delovnega razmerja, varstvo pri odpovedi pogodb, svetovanje pri sklepanju pogodb, zastopanje v postopkih v zvezi z mobingom;
 3. UVELJAVLJANJE PRAVIC – zavarovanje za primer brezposelnosti, zdravstveno zavarovanje, socialno – varstvene dajatve, invalidsko zavarovanje.

V pisarni vam z veseljem svetujemo in vas zastopamo tudi na drugih pravnih področij, ki zajemajo:


KAZENSKO PRAVO:

 1. ZAGOVOR OBDOLŽENCEV
 2. ZASTOPANJE OŠKODOVANCEV

 

GOSPODARSKO PRAVO:

 1. DOLŽNIŠKO-UPNIŠKA RAZMERJA
 2. POGODBE – prenosi poslovnih deležev, cesijske pogodbe, posredniške pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju, druge gospodarske pogodbe
 3. STATUSNE ZADEVE – ustanavljanje družb, spremembe v sodnem registru, spremembe družbenih pogodb, registracija samostojni podjetnikov
 4. ZASTOPANJE V GOSPODARSKIH SPORIH

 

AVTORSKO PRAVO IN PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE:

 1. SESTAVLJANJE VLOG
 2. SESTAVLJANJE POGODB
 3. ZASTOPANJE

 

UPRAVNO PRAVO:

 1. POSTOPKI PRED INŠPEKCIJSKIMI ORGANI
 2. TOŽBE V UPRAVNIH SPORIH
 3. DRUGI UPRAVNI POSTOPKI

 

POSTOPKI VAROVANJA ČLOVEKOVIH PRAVIC:

 1. SESTAVLJANJE USTAVNIH PRITOŽB ZARADI KRŠITVE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN
 2. SESTAVA VLOG ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI
 3. ZAHTEVKI ZARADI SOJENJA V NERAZUMNEM ROKU
 4. ŠČITENJE PRAVIC PRED EVROPSKIM SODIŠČEM ZA ČLOVEKOVE PRAVICE